آنچه می خواهم باشم

خودم بشم اونی که می خوام

منظم مثل انگلیسی ها

همه کارهام روی برنامه و نظم و ترتیب

همه کتاب هایی که دوست دارم رو بخونم

قدرت ارتباط موثر با بچه ها رو پیدا کنم

زود از کوره در نرم

قبل از حرف زدن فکر کنم

قبل از اقدام به عمل به عواقبش فکر کنم

هیجانزده و احساسی تصمیم نگیرم

قاطع باشم

مهربان باشم

به مردم خدمت کنم

بچه های خوبی تربیت کنم که با ادب بوده و با تاریخ و فرهنگ و سیاست و هنر آشنایی داشته باشند

قدرت تشخیص حق از باطل را داشته باشم

مومن واقعی باشم

عارف باشم

عمرم پرثمر و گرانبها باشد

قدرت کنترل امیالم را داشته باشم

/ 0 نظر / 26 بازدید