ارغوانی حسی شیرین است

احساساتم چه غلیظ چه رقیق طعم و رنگ و بویی دارند که در وصف نگنجند...

شهریور 94
1 پست
اسفند 93
1 پست
آذر 93
1 پست
شهریور 93
1 پست
مرداد 93
3 پست
آذر 92
5 پست
آبان 92
3 پست
شهریور 92
9 پست
مرداد 92
8 پست
کانادا
3 پست
ویکتوریا
2 پست
مهاجرت
2 پست
زندگی
1 پست
معنا
1 پست
احساساتم
10 پست
روزمره
11 پست
کار
1 پست
خیریه
1 پست
سفر
1 پست
قرآن
2 پست