چند روز پیش در حال رانندگی یهو هوس کردم قرآن گوش کنم از اونجایی که متاسفانه cd  قرآن ندارم گفتم بزنم رادیو قرآن

اما به جای پخش قرآن گویا یک کارشناس در حال معنا و تفسیر کردن آیاتی چند بود دقیقاً متوجه نشدم کدوم سوره و آیه بود ولی داشت می گفت یکی از چیزهایی که قرآن نهی کرده قضاوت و عمل بر اساس حدس و گمان است  بدون در دست داشتن مدرک محکم....

به به

دیدم بنده از این کارها زیاد کرده ام و به خصوص این بلا را زیاد بر سر همسر آورده امزبان

از آن روز تصمیم گرفته ام تا از چیزی مطمئن نشده ام قضاوت نکرده و دست به عمل نزنم و به خصوص در مورد رفتار و یا گفته های همسر هیچ حدس و گمانی ندارم و از رفتارهایش هیچ تعبیر خاصی به جز رفتاری که با چشمم دیده ام  نمی کنم

وای خدا ایییییییییییییینقدر راحت شده ام که نگو

----------------------------------------

با عرض شرمندگی بنده کمی کاهل نمازم و مدتهاست که دوست دارم نمازهایم را پنج نوبته و در اول وقتشان بخوانم ولی امروز و فردا می کنم ولی از این لحظه تصمیم گرفته ام نمازهایم را به موقع بخوانم و اینجا بنویسم هر روز نمازهایم را در چه ساعتی خوانده ام تا از خجالت خودم هم که شده نمازهایم به موقع شود